Bir Bakışta LeNa

İçin­deki­ler:

➤  Bir Bakış­ta LeNa Projesi
➤  Çeşit­li­lik Reh­ber­liği Eğitimi
➤  IKÖ ve Çeşit­li­lik Reh­ber­le­ri için çeşit­li­lik odaklı
grup ko­çluğu ve pra­tik tavsiyeler

➤  Ber­lin ge­ne­lin­de LeNa pro­je­ler­i­nin koordinasyonu
➤  Çeşit­li­liğe Açılım Reh­ber­ler Ağı

Bir Bakışta LeNa Projesi

Şehri­miz­de daha önce hiç bu ka­dar far­k­lı kö­ken­den in­san yaşa­mamış­tı. Si­vil top­lum; de­mo­gra­fik dönüşüm, mül­teci ve göç eden kişi say­ısının art­ması gibi se­bep­ler­den do­layı sü­re­kli değişi­yor. Peki si­vil top­lum ku­ru­luşları­mız bu çeşit­li­liğe ne ka­dar açık?

Top­lu­mun kül­tür­lera­r­ası açılı­mı (In­ter­kul­tu­rel­le Öff­nung = IKÖ), Ber­lin’­de öze­l­lik­le semt dü­zeyin­de gi­derek daha önem­li hale ge­li­yor. Gö­ç­men kö­ken­li ins­an­lar top­lu­mu­mu­zun ay­rıl­maz bir par­çası ve do­lay­ısıy­la kül­türel çeşit­li­lik uzun za­man­dır so­s­y­al bir ger­çe­klik. Göç ve en­t­e­gra­syon başlı başı­na zor­lu bir süreç. Bu ins­an­lar da ge­le­cek yıl­lar­da, Ber­lin’­de hem si­ya­se­ti hem de top­lu­mu dai­ma yeni yön­ler­den etki­le­meye de­vam ede­ce­k­ler ve bu konu­lar­da söz sa­hi­bi ola­ca­klar. Bunun an­lamı ise şu­dur: Top­lu­mun bu artan çeşit­li­liği­ni ka­bul eden, göz önün­de bu­lun­du­ran ve buna değer ve­ren uy­gun kon­sept­le­re ve ön­lem­le­re ih­ti­yacı­mız var.Hareket­li Ma­hal­le­ler – Bir­lik­te Çeşit­li­liği Gü­ç­len­dir­mek” (Le­ben­di­ge Nach­bar­schaf­ten = LeNa), Ber­lin’­de­ki semt mer­kez­le­ri ve gönül­lülük ajans­ları için çeşit­li­lik yö­neli­mi (Di­ver­si­täts­ori­en­tie­rung = DO) üze­ri­ne bir danışm­an­lık, uz­man­lık ve ağ oluş­tur­ma pro­je­si­dir. Eya­let Gönül­lülük Ajan­sı Der­neği (Lan­des­frei­wil­li­genagen­tur e.V.) ile şem­si­ye or­ga­ni­za­syo­nu mo­ve­GLO­BAL e.V.‘nin bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü şe­hir ça­pın­da bir iş bir­liği pro­je­si­dir ve se­na­to­nun uyum, çalış­ma ve so­s­y­al iş­ler de­part­manı (Se­nats­ver­wal­tung für In­te­gra­ti­on, Ar­beit und So­zia­les = Se­nI­AS) ta­rafın­dan fin­an­se edil­mek­te­dir. Pro­je; May­ıs 2018’de baş­la­dı ve çeşit­li­lik reh­ber­liği ola­rak Ber­lin ça­pın­da bir uz­man plat­for­mu sun­uyor, karşılı­klı değişim ve öğ­ren­me fırs­at­ları ya­ra­tıyor. Pro­je aynı za­man­da ken­di­ni kül­tür­lera­r­ası ol­ma­ya ve çeşit­li­liğe açan veya aç­ma­ya ni­y­et­li çok say­ı­da si­vil top­lum aktö­rünün ülke ça­pın­da ağ oluş­tur­masını destekliyor.

Pro­je; gönül­lülük ajans­ları, ma­hal­le mer­kez­le­ri ve diğer kamu kur­um­ları arasında­ki mes­le­ki bağlan­tı ve iş bir­liği­ni ge­niş­let­meyi, kül­tür­lera­r­ası açılım ile il­gi­li de­ney­im­leri­ni payl­aş­mayı, pro­fe­syo­nel alış­ve­r­işi sağla­mayı ve kur­um­ları, sür­dü­rü­le­bi­lir çeşit­li­lik od­ak­lı ge­lişim­lerin­de de­ste­kle­meyi ama­çlıyor. Bu ko­nu­da, so­s­y­al aktör­ler ola­rak gö­ç­men­le­rin yet­kin­li­kle­ri her za­man en­t­e­gra­syo­nu teş­vik ede­cek şe­kil­de da­hil edil­mel­i­dir. Buna da­ya­narak; kül­tür­lera­r­ası açılım ve çeşit­li­lik reh­ber­liği, sa­de­ce çoğun­lu­k­çu bakış açısıy­la ele alın­mamış, eşit­liği temin et­mek için başın­dan beri gö­ç­men bakış açısı ve/veya bey­az ol­ma­y­an po­zi­syon­lar IKÖ kon­sep­tin­de yön­len­di­ri­ci ve be­lir­leyici olmuştur.

Pro­je­nin da­y­an­dığı çeşit­li­lik od­ak­lı açılı­mın te­mel an­lay­ışı; er­işim en­gel­ler­i­nin, ay­rımcılık ve dışla­ma me­ka­niz­ma­larının kal­dırıl­ması, tüm ins­an­ların ka­tılı­mı için eşit fırs­at­ların ya­ra­tıl­ması, çı­karl­arının dile ge­ti­ril­me­si ve top­lu­ma kat­kılarının tanın­ması­dır. LeNa pro­je­si, yaşam al­an­ların­da çoğul­luğunun ve çeşit­li­liği­nin nor­mal ve doğal ol­duğu mo­dern bir top­lum ima­jı­na da­y­an­makt­a­dır. Bu çeşit­li­liğe yö­ne­lik açılım süre­ç­le­ri aynı za­man­da, sa­de­ce bir­lik­te üs­tesin­den ge­li­ne­bile­cek bir­çok zor­luğu da be­ra­berin­de ge­ti­ri­yor. Far­k­lılı­kları ay­ırıcı ve en­gel­leyici değil, zen­gin­leş­ti­ren un­sur­lar ola­rak al­gıla­mak, ins­an­ları bir ara­da barış­çıl ve can­lı yaşa­ma­ya teş­vik et­mek, so­s­y­al değişim süre­ç­le­ri için ey­leme ge­çi­ri­le­bi­lir plan­lar ge­liş­tir­mek – işte bun­lar LeNa pro­je­si­yle kat­kı­da bu­l­un­mak is­tediği­miz konular.

Bu pro­je­de çeşit­li­liğe yö­nelim sa­de­ce çoğun­lu­k­çu bakış açısıy­la ele alın­mak ye­ri­ne, gö­ç­men kö­ken­li kişi­le­rin de­ney­im­le­ri, be­ce­ri­le­ri ve ka­tılım­ları da iyice dik­ka­te alınıp an­laşıl­dığın­da, pro­jeye kat­kı­da bul­un­an her­kes için bir ka­zan ka­zan duru­mu or­ta­ya çı­kıyor. O za­man hem gö­ç­men kö­ken­li ins­an­lar süre­ce da­hil oluyor hem de ka­tılım­larıy­la pro­jeye far­k­lı per­spek­tif­ler sağlıyorlar. Bu te­mel­den yola çı­ka­rak, pro­je faa­li­y­et­ler­i­nin amacı ağ oluş­tur­mak, fi­kir alış­ve­r­işi ve karşılaş­ma fırs­at­ları ya­rat­mak ve böyle­ce ku­ru­luşların kül­tür­lera­r­ası ya­pı­sal değişi­mi­ni teş­vik et­mek­tir. LeNa pro­je­si, so­s­y­al çeşit­li­liğin tüm yön­le­ri­yle il­gi­le­nir ve si­vil top­lum ku­ru­luşların­da açılım süre­ç­le­ri için bir başlan­gıç nok­tası ol­mayı hedefler.

Bu kur­um­lar­da çeşit­li­liği tüm boyut­larıy­la de­ste­kle­mek için düşün­me ve öğ­ren­me al­an­ları su­nar. Pro­je kap­samın­da şu ak­ti­vi­te­ler başla­tıl­mış­tır:

• Çeşit­li­lik od­ak­lı kur­um­sal ge­lişim hak­kın­da danışmanlık
• Bu­luş­ma­lar ve net­work toplantıları
• Eği­tim­ler (Çeşit­li­lik Reh­ber­liği Eğitimi)
• Çeşit­li­lik od­ak­lı açılım süre­ç­ler­i­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için grup koçluğu
• Çeşit­li­liğe açı­klık ko­nusun­da uzman­lar­la fi­kir alış­ve­r­işi (Çeşit­li­lik Reh­ber­le­ri Ağı)
• Kül­tür­ler arası roll­erle ve ka­tılım­la il­gi­li ya­zılı ve di­ji­tal materyaller
• Ber­lin ça­pın­da bir plat­form ola­rak ağ oluş­tur­ma fırsatıPro­je­nin he­def kit­le­si:

• Şe­hir­de­ki ma­hal­le merkezleri
• Gönül­lülük Ajansları
• Böl­ge yönetimi
• Ma­hal­le sakinleri
• Gö­ç­men kuruluşları
• Gönül­lü­lerÇeşitlilik Rehberliği Eğitimi

Tanım

Al­manya as­lın­da bir göç ül­ke­si­dir ve dün­yanın far­k­lı ül­kelerin­den ins­an­ların kül­türel çeşit­li­liği ile şe­kil­len­mek­te­dir. Bu çeşit­li­lik bir yan­dan top­lum için büyük bir zen­gin­lik an­lamı­na ge­lir­ken, diğer yan­dan bir­çok zor­luğu da be­ra­berin­de ge­tir­mek­te­dir. Ma­hal­le­de barış­çıl ve can­lı bir ara­da yaşa­ma, tüm ins­an­ların ka­tılı­mı­na bağlı­dır. Bunun için top­lu­mun çoğun­luğu açıl­malı ve gö­ç­men top­lu­munun değişen gereks­i­n­im­leri­ni karşıl­a­malı­dır. Yeni ge­len gö­ç­men­ler için iyi bir karşıla­ma kül­tü­rü ve çok­tan­dır bu­ra­da yaşa­y­an gö­ç­men kö­ken­li vat­an­daşla­ra karşı bir say­gı kül­tü­rü gerekiyor.Bu, kül­tür­lera­r­ası açılı­mın (IKÖ) ve çeşit­li­lik yö­neli­mi­nin (DO) mer­ke­zi gör­e­vi­dir. Ama­çları, tüm ins­an­lar için top­lu­ma eşit ka­tılım fırs­at­ları ya­rat­mak ve tanın­mayı sağla­mak için kamu ku­ru­luşlarında­ki er­işim en­gel­leri­ni yıkm­ak­tır. Ama tam ola­rak ar­kasın­da ne var? DO’nun han­gi ya­pı­sal ve bi­rey­sel yön­le­ri var? Top­lu­mun ku­tu­plaş­ması, ön­y­ar­gıların ge­lişi­mi ve gün­de­lik ır­k­çılık ile nasıl başa çı­kıyo­ruz? Ma­hal­le mer­kez­le­ri, gönül­lü ku­ru­luşlar ve diğer kamu kur­um­ları top­lu­mu­mu­zun artan çeşit­li­liği­ne ne ka­dar uy­gun ve kül­tür­lera­r­ası açık? Han­gi adım­lar ve ön­lem­ler müm­kün? Çeşit­li­lik yö­neli­mi açısın­dan is­tek ve ger­çe­klik arasında­ki boşluk ne ka­dar büyük?
“Çeşit­li­lik Reh­ber­liği Eğitimi“nin te­mel ye­ter­li­lik kav­ramı, 2018’den bu yana pro­je süre­sin­ce or­ta­ya çık­tı ve müm­kün ol­duğun­ca yön­tem­sel ve içe­rik od­ak­lı hale ge­tir­mek için sü­re­kli ge­liş­ti­ril­di. Ye­ter­li­lik se­ri­si, DO ile il­gi­li pra­tik ge­liş­tir­mek ve ortak bir an­lay­ışı der­in­leş­tir­mek, kül­tür­lera­r­ası bil­gi, me­to­do­lo­jik ye­ter­li­lik ka­zan­dır­mak ve ken­di ken­di­ni yan­sıt­mayı teş­vik eder. Ay­rı­ca diğer ka­tılımcılar­la kül­tür­ler arası ve çeşit­li­lik yö­neli­mi konu­larının öne­mi­ni ve reh­ber (Promotor:in) ola­rak her­ke­sin ken­di rolü hak­kın­da konuş­ma im­kanı var. Eği­tim es­nasın­da kül­tür­ler arası açılı­mın pra­tik ve stra­te­jik ola­rak nasıl ge­liş­ti­ri­le­bile­ceği, her­ke­sin bir­bi­rin­den öğ­ren­di­kle­ri ve pra­tik te­crü­be­le­rin her­kes için fay­da­sı konuşuluyor.

Mer­ke­zin­de, kül­tür­lera­r­ası çalış­ma­lar­da arka plan bil­gi­s­i­nin ka­zanıl­ması ve öz-yan­sıt­ma yön­tem­le­ri bu­lun­uyor. Böyle­ce bu eği­tim, Ber­lin’­de­ki Part­MigG ve LAD­G’­de ha­li­ha­zır­da öncü ya­sal hü­küm­ler olan Ber­lin’in so­s­y­al al­an­ların­da ay­rımcılığa ve ır­k­çılığa karşı bir ara­da yaşa­ma­ya ve çalış­ma­ya önem­li öl­çü­de kat­kı­da bulunur.

Çeşit­li­lik Reh­ber­liği Eği­ti­mi” uy­gu­l­a­malı ka­li­fik­a­syo­nu 3 mo­dül­den (1 mo­dül = 2 gün) oluşur, üç ay­lık bir süre için­de ger­çe­kleşir ve bir ser­ti­fi­ka ile tamamlanır.

Hedef kitlesi

Ma­hal­le mer­kez­le­ri, gönül­lü ku­ru­luşlar, ma­hal­le yö­netimi, ma­hal­le ev­le­ri ve gö­ç­men or­ga­ni­za­syon­ların­da kadro­lu ve gönül­lü çalış­an­lar eği­tim se­ri­mi­ze ka­tı­la­bi­lir. Ka­tılımcıların is­teği, çok çeşit­li mer­ke­zi yaşam ve iş al­an­ların­da çalışan ku­ru­luşların kül­tür­lera­r­ası açılı­mı­na kat­kı­da bu­l­un­mak ve bunun için gere­ken sağlam te­mel­li bil­gi ve pra­tik dür­tü­ler kazanmak.

Ye­ter­li­lik se­ri­s­i­nin hedefleri:
•   Çeşit­li­lik od­ak­lı açıl­ma açısın­dan mev­cut ya­pıların kri­tik incelenmesi
•   Kül­türel çeşit­li­likle başa çık­mak için gere­kli olan kül­tür­lera­r­ası be­ce­ri­le­rin ve pra­tik bil­gi­le­rin geliştirilmesi
•   Bir ya­pı­sal değişik­lik süre­ci­ni sür­dü­rü­le­bi­lir bir şe­kil­de başla­ta­bile­cek ve iler­le­te­bile­cek ey­leme ge­çi­ri­le­bi­lir adım­ların ve per­spek­tif­le­rin geliştirilmesi

Yöntemler

Ka­tılımcıları, etki­leşim­li ve öz-yan­sı­tıcı bir süreç ve çeşit­li gir­di yön­tem­le­ri, bi­rey­sel ve grup çalış­ması, pra­tik ör­ne­k­ler­le çeşit­li alış­tır­ma­lar ve de­ney­im alış­ve­r­işi bekliyor.

Eği­tim gün­ler­i­nin konuları:
•   Çeşit­li­liği tanıyın – çeşit­li­likle uğraşın
•   Ön­y­ar­gı ile çalış­mak – bu ne an­la­ma geliyor?
•   İş yerin­de – fah­ri gö­rev­de – çoğun­luk top­lu­mun­da bir­bi­ri­mi­ze nasıl davranırız?
•   Ay­rımcılık bi­çim­le­ri üze­ri­ne düşün­me – kişi­nin ken­di tutu­munu geliştirmesi
•   Gün­lük dav­ranışların ve sor­um­lu­luk rol­ler­i­nin eleş­ti­rel ola­rak incelenmesi
•   Değişim Mena­je­r­liği (Chan­ge-Ma­nage­ment) ve uy­gu­l­a­ma trans­fe­ri için araçlar

Katılım için gerekenler

•   Uy­gu­l­a­ma­da DO ile kişi­sel deneyim
•   Sür­dü­rü­le­bi­lir bir DO ku­ru­luşu­na ilgi
•   Or­ga­ni­za­syonda­ki ken­di ey­lem se­vi­ye­ler­i­ni­zin ve uy­gu­l­a­ma se­çe­ne­k­ler­i­ni­zin genişletilmesi
•   Ku­ru­luş başı­na bir temsilciIKÖ ve Çeşitlilik Rehberleri için çeşitlilik odaklı grup koçluğu ve pratik tavsiyeler

DO grup ko­çluğu kon­sep­ti, IKÖ reh­ber­ler­i­nin yoğun is­teği üze­ri­ne 2019’da ge­liş­ti­ril­di. Reh­ber­ler, ku­ru­luşların­da kül­tür­lera­r­ası ve daha faz­la çeşit­li­lik od­ak­lı açılım için he­de­fle­nen ve kıs­men başla­tılan süre­ç­ler için pro­fe­syo­nel de­steğe ih­ti­ya­çları ol­duğunu dile ge­tir­di­ler. Ko­çluk ve pra­tik tav­si­ye­ler, çeşit­li­liğe açı­klık ko­nusuy­la der­in­le­me­si­ne il­gi­le­nen, bi­rey­sel çeşit­li­lik be­ce­ri­leri­ni ge­niş­le­ten ve ku­ru­luşların­da IKÖ uy­gu­l­a­ma süre­ci­ni et­kin­leş­ti­ren ve ge­liş­ti­ren, ha­li­ha­zır­da ser­ti­fi­kalı IKÖ & DO reh­ber­le­ri­ne veya ben­zer şe­kil­de ni­te­lik­li il­gi­li ta­raf­la­ra yö­ne­liktir. Kül­tür­lera­r­ası ve çeşit­li­lik od­ak­lı açılış süre­ç­le­ri üze­ri­ne grup ko­çluğu, öze­l­lik­le kül­tür­lera­r­ası daha spe­si­fik çeşit­li­lik bağlamında­ki soru­la­ra yö­ne­lik, yö­netim ve kon­trol iş­lev­le­ri­ne sa­hip kişi­le­re ve ay­rı­ca ku­ru­luşlarda­ki çalış­an­la­ra pro­fe­syo­nel tav­si­ye­ler, eş­lik ve de­stek ile ilgilidir.

Grup ko­çluğunun ama­çları şunlardır:

•   Bir IKÖ veya çeşit­li­lik reh­be­ri ola­rak kişi­nin ken­di rolü üze­ri­ne düşünmesi
•   Bir IKÖ veya çeşit­li­lik reh­be­ri ola­rak danışm­an­lık durum­ları üze­ri­ne düşünme
•   Mes­lek­taşlar arası vaka tar­tış­ma­ları ve de­ney­im alışverişi
•   Kül­türel ola­rak hassas ça­tış­ma­lar­la ilgilenmek
•   Çeşit­li­lik per­spek­tif­le­ri için gü­ç­len­dir­me / yeterlilik

Çeşit­li­lik od­ak­lı açılış süre­ç­le­ri be­ra­berin­de bir­çok zor­luğu be­ra­berin­de ge­tirir ve uy­gu­l­a­ma­da çok çeşit­li pro­blem­ler or­ta­ya çı­karır. Bu bağlam­da, ko­çluk pra­tik uy­gu­l­a­ma­ya od­a­k­lanır ve IKÖ için ka­tılımcı reh­ber­ler­le bir­lik­te uy­gun araç ve ön­lem­le­ri arar. Far­k­lılı­kların ol­duğu bir top­lum­da başarılı ve es­nek bir şe­kil­de hareket ede­bil­mek için si­vil top­lum ku­ru­luşları çalış­an­larının ken­di­leri­ni ve baş­ka­larını değişim süre­ç­le­ri­ne ha­zır­la­mak için daha özel be­ce­ri­le­re ih­ti­yacı var­dır. Aynı za­man­da; per­so­nel ge­liş­tir­me ön­lem­ler­i­nin bir par­çası ola­rak ko­çluk yo­luy­la bu tür ge­lişim ve değişim süre­ç­le­ri­ne yö­ne­lik pro­fe­syo­nel, yet­kin de­steğe duyu­lan ih­ti­yaç da art­makt­a­dır. Buna da­ya­narak; ko­çluk gru­bu, ka­tılımcıların gü­ven­li bir ortam­da tar­tış­ma­la­ra ken­di de­ney­im­leri­ni ge­tir­meleri­ni, tut­um­larını eleş­ti­rel bir şe­kil­de sor­gu­l­a­ma­larını ve gö­ç­men­lik top­lu­munun zor­lu­kları­na daha gü­ven­li bir ya­klaşım ka­zan­ma­larını sağlar. Ko­çluk­ta, va­ka­ya özel, gü­ven­li tut­um­lar, çeşit­li bakış açıları ve ay­rımcılık­la mü­ca­de­le çalış­ma­ları­na pra­tik ya­klaşım­lar ge­liş­ti­ri­li­yor. Si­vil top­lum kur­um­ların­da çeşit­li­lik yö­neli­mi­nin (DO) ta­sarı­mı ve pra­tik uy­gu­l­a­ması bağlamın­da, çeşit­li­lik stra­te­ji­ler­i­nin uy­gu­lan­ması için çeşit­li durum­lar, soru­lar ve vaka çalış­ma­ları tav­si­ye edil­mek­te ve uy­gu­l­a­ma­ya yö­ne­lik bir şe­kil­de tar­tışılm­akt­a­dır. Ka­tılımcılar ay­rı­ca gün­lük iş­le­ri hak­kın­da soru sor­ma, pro­fe­syo­nel ve sa­mi­mi ola­rak fi­kir alış­ve­r­işin­de bu­l­un­ma fır­sa­tı­na da sa­hip­tir. Ka­tılımcılar, çalış­tı­kları kur­um­da gere­ken çeşit­li­liğe da­yalı değişim süre­ç­leri­ni başlat­mak ve iler­let­mek için he­ves­len­di­ril­ip, cesaretlendirilir.

Ko­çluğu, yük­sek ni­te­lik­li ve çok de­ney­im­li bir çeşit­li­lik eğit­me­ni olan Dr. Azra Dza­jic-We­ber yapmakt­a­dır ve ge­nel­lik­le iki saat sü­rer. Başlan­gıç on­line se­min­eri ise üç saat sür­mek­te­dir. Ko­çluğun for­ma­tı, il­gi­li takı­mın veya il­gi­li ka­tılımcı gru­bunun is­tek ve ih­ti­ya­çları­na göre uy­ar­lanır. So­nun­da, ka­tılımcıla­ra ka­tılım onayı verilir.

Berlin genelinde LeNa projelerinin koordinasyonu

Üç yıl­dır Ber­lin’­de­ki LeNa pro­je­le­ri şim­di­ye ka­dar 16 nok­ta­da başla­tıl­dı. Ge­ri­ye dönüp bak­tığı­mız­da, bir­lik­te büyü­mek, çeşit­li­liği de­ney­im­le­mek ve kül­tür­le­ri bir­bi­ri­ne bağla­mak he­de­fi­yle ma­hal­le mer­kez­lerin­de ve gönül­lülük ajans­larında­ki çeşit­li te­klif­ler ve ya­pılar sayesin­de çeşit­li kon­sept­ler or­ta­ya çık­tı. LeNa pro­je­le­ri arasında­ki uz­man­lık ve stra­te­jik iş­bir­liği, karşılı­klı et­kin­lik da­vet­le­ri şe­k­lin­de ger­çe­kleşir. Ay­rı­ca se­na­to­nun uyum, çalış­ma ve so­s­y­al iş­ler de­part­manı (Se­nats­ver­wal­tung für In­te­gra­ti­on, Ar­beit und So­zia­les = Se­nI­AS) altı ayda bir değişim toplan­tıları dü­zen­le­mek­te­dir. Dev­let dü­zey­in­de­ki bu değişim toplan­tılarının ko­or­dinasyo­nu, Nisan 2021’de, şe­hir ça­pında­ki LeNa pro­je­si res­men Ber­lin Eya­let Gönül­lülük Ajansı’na de­vre­dil­di. Bu sor­um­lu gö­re­vi üst­len­meyi dört göz­le be­kle­dik ve tüm LeNa pro­je­le­ri arasında­ki pro­fe­syo­nel bağlan­tıyı ve iş­bir­liği­ni ge­niş­let­mek ve ge­nel kon­sep­tin sür­dü­rü­le­bi­lir ge­lişi­mi­ne kat­kı­da bu­l­un­mak için eli­miz­den ge­le­nin en iyisi­ni ya­pa­cağız. Yeni ir­ti­bat kişi­si, Ber­lin Eya­let Gönül­lülük Ajansı’nda çalışan pro­je ko­or­di­na­tö­rü Ley­la Ibra­hi­mo­va’­dır ➟ ibrahimova(at)landesfreiwilligenagentur.berlin

Çeşitliliğe Açılım Rehberler Ağı

Çeşit­li­liğe Açılım Reh­ber­ler Ağı (eski adı: kül­tür­lera­r­ası açılım), LeNa pro­je­si ile uz­man­lık iş­bir­liğin­de ger­çe­kleşi­yor ve Gönül­lülük Eya­let Ağı (Lan­des­netz­werk Bür­ger­en­ga­ge­ment) ta­rafın­dan yü­rütülüyor. 2018’de ku­ru­lan Kül­tür­lera­r­ası Açılım Ağı, bil­gi alış­ve­r­işi, uz­man tar­tış­ma­ları ve dost­ça payl­aşım­ların ol­duğu başarılı bir plat­for­ma dönüştü. Bu ad­lan­dır­ma kon­sept ge­liş­tir­me aşa­masın­da bu sene değiş­ti­ril­di ve ar­tık ge­le­cek­te Çeşit­li­liğe Açılım Ağı (Fach­kreis Di­ver­si­täts­of­fen­heit = DO) ola­rak ge­çi­yor. Bunun ne­de­ni, sa­de­ce kül­tür­ler arası boyut­ları değil aynı za­man­da değişik top­lum­sal gru­plar arası per­spek­tif­le­ri de da­hil et­mek. Bu ku­rul, değişik der­nek ve si­vil top­lum kur­um­ların­dan (STK), gö­ç­men or­ga­ni­za­syon­ları, öz yar­dım ve en­gel­li gru­pları, mül­teci ağları, değişik Dünya gö­rüşü olan gru­plar ve daha bir­çok ini­si­ya­tif­ten oluşan dost­ça bir ağ­dır. Bu­ra­da değişik al­an­lar­dan ge­len ve hi­kaye­ler taşıy­an hem kadro­lu hem de gönül­lü kişi­ler var. Bu ağ sayesin­de Çeşit­li­liğe Açılım ko­nusun­da gün­cel ge­liş­mele­ri ta­kip ede­bi­li­yor, ortak he­de­fle­ri­mi­ze ve çı­karl­arı­mı­za daha ve­r­im­li ulaşa­bi­li­yor ve aramız­da iyi bir ağ oluşturuyoruz.

Çeşit­li­liğe Açılım Ağı, her­ke­sin dışlan­ma­dan, kat­kı sunarak ve eşit ha­kla­ra sa­hip ola­rak bir­lik­te yaşaya­bile­ceği, de­mo­kra­tik, adil, ka­tılımcı, çeşit­li­liğe hassas ve çok çeşit­li bir top­lum için mü­ca­de­le edi­yor. Konu, dışla­n­an her­kes için ortak, kri­tik, fakat açık ve da­y­anış­ma için­de bir du­ruş ser­gi­le­mek. Çeşit­li­liğe Açılım Ağı, yap­tığı çalış­ma­lar­la dışlan­ma­ya, ır­k­çılığa ve her tür­lü düşm­an­lığa karşı etki­li bir sin­yal ve­r­i­yor ve şunu gös­te­ri­yor: Berlin’deki STK’ların açılı­mının müm­kün ol­duğunu ve bunun de­vam et­me­si gerek­tiği­ni. Böyle­ce çeşit­li­lik ve he­te­ro­jen­lik, top­lum için teh­li­ke ye­ri­ne bir zen­gin­lik ola­rak al­gılan­ma­ya başlanıyor.
Ağın, çok far­k­lı or­ga­ni­za­syon­lar­dan ge­len 80–90 arası üye­si var ve yıl­da 3 defa bir ara­ya gel­mek­te­dir. Bu bu­luş­ma­lar­da uz­man payl­aşım­ları oluyor ve çeşit­li­liğe od­ak­lı açılım süre­ç­le­ri hak­kın­da po­li­tik kon­sept­ler ge­liş­ti­ri­li­yor. Gör­düğümüz yoğun ilgi, bu spe­si­fik konu hak­kın­da uzman­ların payl­aşı­mının ne ka­dar önem­li ve değer­li ol­duğunu gös­te­ri­yor. Ay­rı­ca bu konu hak­kın­da ne ka­dar ge­niş bir bil­gi ha­vu­zu ol­duğunu gö­rüyo­ruz. Bunu de­ste­kle­mek için konu­ya ha­kim uz­man ve po­li­ti­ka­cıları konuş­macı ola­rak da­vet edi­yo­ruz. Böyle­ce top­lum­da ne ka­dar çoğul ve çeşit­li kaynak ve pot­an­si­yel ol­duğunu gös­te­ri­yo­ruz, çeşit­li­lik ya­klaşım­ları için fır­sat ve en­gel­le­ri aş­mak için bir­lik­te tar­tışıp çö­züm­ler üre­ti­yo­ruz ve aramız­da si­ner­ji­ler oluş­turuyor, ağı­mı­zı genişletiyoruz.


LEBENDIGE NACHBARSCHAFTEN – LeNa | Auf ei­nem Blick – Bir Bakışta
Bir Bakış­ta LeNa pro­je tanı­mının tür­k­çeye yet­kin çe­vi­ri­si için Yeşil Çem­ber – öko­lo­gisch­in­ter­kul­tu­rell gGmbH
çalış­an­ları­na çok teşek­kür ederiz.
Son gün­cel­leme: 17.02.2022

 

Print Friendly, PDF & Email